Agenda-21 Fascist Doctrine | एजेन्डा-21 फाँसीवादी सिद्धान्त- Nepali

Agenda-21 Fascist Doctrine | एजेन्डा-21 फाँसीवादी सिद्धान्त- Nepali

दुनियाँमा अकुत धनसम्पदा भएका विशिष्ट मानिसहरूको एउटा समूह छ जसलाई गोलमेज समुदाय, बिल्डर ग्रुप आदि नामले जानिन्छ - Agenda-21 Fascist Doctrine Agenda-21 Fascist Doctrine | एजेन्डा-21 फाँसीवादी सिद्धान्त- Nepali दुनियाँमा अकुत धनसम्पदा भएका विशिष्ट मानिसहरूको एउटा समूह छ...

read more
Agenda-21 is a Big Conspiracy

Agenda-21 is a Big Conspiracy

Agenda-21 is a Big Conspiracy. He control the whole world via The World Bank, WHO, IMF, media, Federal banking, wars etc. Agenda-21 is a Big Conspiracy - Conspiracy Theorist: Rosa Koire and David Icke There’s a group of immensely rich elites in world known by the...

read more